บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

Notification of staying in the
Kingdom over 90 days

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

Notification of residence
for foreigners

บริการจองคิว
ออนไลน์

Online Appointment
(Immigration Division 4)

ข่าวกิจกรรม


คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริการออนไลน์