immigration_logo
  • พ.ศ.2548 ตั้งเป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี รอง ผบก.เป็นหัวหน้าศูนย์

  • พ.ศ.2552 ยกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

  • พ.ศ.2560 (25 ก.ค.60) ย้ายกองบังคับการจาก จ.นครราชสีมา มาตั้งที่ จ.ขอนแก่น