กิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

กิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

“ความหมายของธงชาติ” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติของ ประเทศชาติต่างๆ ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งแต่ละประเทศ ธงชาติจะมีสีที่แตกต่างกัน ละคล้ายคลึงกันบ้าง (ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน นิยามคำว่า ธงชาติ ไว้ว่า ธงชาติ น. ธงที่มีความหมายถึงประเทศและ ชาติใดชาติหนึ่ง)

“ความหมายของธงไตรรงค์”  ในพระราชนิพนธ์ “เครื่องหมายแห่งไตรรงค์” ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดของเราที่สามารถยอมพลี เพื่อรักษาเอกราชของชาติ  สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ แห่งคำสอนตามหลัก พระพุทธศาสนา และการมีธรรมะประจำใจ คนไทย  สีน้ำเงิน หมายถึง สีทรงโปรดของพระองค์ท่าน หรือเป็นสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ และยังเป็นสีประจำพระชนมวาร

“ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย”  เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือ ชาติไทย ที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความ เป็นไทยซึ่งมีความหมายแสดง ความเป็นเอกราช อธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมี ความศักดิ์สิทธิ์ต้อง ได้รับความเคารพอย่างสูงและยังมีความสำคัญ ทางจิตใจ ที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกัน ของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ไม่อาจลบหลู่ และสามารถเป็น เครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ ซึ่งความเป็นปึกแผ่น ของประเทศไทยให้ยั่งยืน ตลอดไปชั่วกาลนาน

ที่มา : http://www.siamflag.org/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น