เผยแพร่สารสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

เผยแพร่สารสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม