เผยแพร่ ร่างประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกักขนาด 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกักขนาด 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)