การแจ้งรายงานตัวคนต่างด้าวทุก 90 วัน ตามมาตรา 37 และการแจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522