การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
1โครงสร้างo    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
o    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
2ข้อมูลผู้บริหารo    แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
3อำนาจหน้าที่o    แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานo    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
5ข้อมูลการติดต่อo   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
6กฎหมายที่เกี่ยวข้องo    แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
7ข่าวประชาสัมพันธ์o    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
8Q&Ao    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
9Social Networko    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลo    แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีo    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนo    แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ 11
o    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีo    แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานo    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o    จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
การให้บริการ*
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการo    แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o    หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการo    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการo    แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
18E–Serviceo    แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุo แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
https://drive.google.com/drive/folders/18ldGEQfKqTMwIp1WeFed1yyOCfVaUaB3?usp=share_link
20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุo แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
https://drive.google.com/drive/folders/1fMF_PnN-4LtgxQLYbqssc-KFTvOTR3Ua?usp=share_link
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนo  แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
https://drive.google.com/drive/folders/1nr6HSgk7zsB-54WrY6x7tG-OjsrKKvhb?usp=sharing
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีo แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย          
     (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง     
     (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง     
     (3) ปัญหา/อุปสรรค     
     (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1tX7noS0yLgyIgaszIp1wL1CrOzoD_wqA?usp=sharing
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลo เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลo แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 23
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลo แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย     
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร     
(3) การพัฒนาบุคลากร     
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
*กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีo แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย     
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ      (4) ระยะเวลาดำเนินการ
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด     
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ     
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมo แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม     
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม      (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ป.ป.ท.
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyo แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyo แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีo แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง     
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบo เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ 34
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต*
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตo แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม  
(2) งบประมาณ*     
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนo แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 36
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม       (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีo แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     
(3) ปัญหา/อุปสรรค      (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักงาน ก.พ.
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐo แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
o แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
40การขับเคลื่อนจริยธรรมo แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม     
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม     
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐo แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงก์
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน     
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานo แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566