การขอคัดสำเนาการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

สามารถขอคัดสำเนาข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ประเทศของตนเอง ได้ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตั้งแต่ 3 ก.พ.66 เป็นต้นไป